ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/Lampang42marathon/

ประเภทการแข่งขัน: วิ่งมาราธอน (ระยะ 42.195 กม., ระยะ 21 กม., ระยะ 10.5 กม. และระยะ 5.5 กม.)
วัน-เวลาแข่งขัน: วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 เริ่ม 03.00-11.00 น.
จุดปล่อยตัว: ห้าแยกหอนาฬิกา จ.ลำปาง
ระยะมาราธอน ณ ห้าแยกหอนาฬิกา จ.ลำปาง เวลา 03:00 น.
ระยะฮาล์ฟมาราธอน ณ ห้าแยกหอนาฬิกา จ.ลำปาง เวลา 05:00 น.
ระยะมินิมาราธอน 10.5 กม. ณ ห้าแยกหอนาฬิกา จ.ลำปาง เวลา 06.00 น.
ระยะFun Run 5.5 กม. ณ ห้าแยกหอนาฬิกา จ.ลำปาง เวลา 06:05 น

วันและเวลารับBIB และเสื้อการแข่งขัน ดังนี้:
(วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00-18.00 น.)
สถานที่รับ BIB และเสื้อการแข่งขัน: ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา จ.ลำปาง


การแบ่งรุ่นแข่งขันวิ่ง ทั้ง 4 ประเภท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ประเภทระยะมาราธอน 42.195 กม.
1.1 Over All ชายและหญิง ไม่จำกัดอายุ
1.2 ชาย: กลุ่มอายุ 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป (Male Age-Groups)
1.3 หญิง: กลุ่มอายุ 18-29, 30-39, 40-49, 50 ปีขึ้นไป (Female Age-Groups)
2. ประเภทระยะฮาล์ฟมาราธอน 21 กม.
2.1 Over All ชายและหญิง ไม่จำกัดอายุ
2.2 ชาย: กลุ่มอายุ 16-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป (Male Age-Groups)
2.3 หญิง: กลุ่มอายุ 16-29, 30-39, 40-49, 50ปีขึ้นไป (Female Age-Groups)
3. ประเภทระยะมินิมาราธอน 10.5 กม.
3.1 Over All ชายและหญิง ไม่จำกัดอายุ
3.2 ชาย: กลุ่มอายุ 14-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป (Male Age-Groups)
3.3 หญิง: กลุ่มอายุ 14-29, 30-39, 40-49, 50 ปีขึ้นไป (Female Age-Groups)
4. ประเภทระยะ Fun Run 5.5 กม.
4.1 Over All ชายและหญิง ไม่จำกัดอายุ

เวลาตัดตัว (Cut-Off Time)
ผู้แข่งขันในประเภทระยะมาราธอน, ฮาล์ฟมาราธอน และ มินิมาราธอน จะได้รับบันทึกเวลาแข่งขัน โดยใช้ระบบอิเล็กโทรนิค Timing Chip เป็นอุปกรณ์จับเวลา โดยจะมีกำหนดเวลาในการแข่งขันของระยะต่างๆ (Cut-Off Time) ดังนี้
ระยะมาราธอน ภายใน 8 ชั่วโมง หรือไม่เกิน 11:00 น. (สตาร์ทเวลา 03:00 น.) คำนวณจากผู้แข่งขันคนสุดท้ายออกตัว
ระยะฮาล์ฟมาราธอน ภายใน 4 ชั่วโมง หรือไม่เกิน 09:00 น. (สตาร์ทเวลา 05.00 น.) คำนวณจากผู้แข่งขันคนสุดท้ายออกตัว
ระยะ มินิมาราธอน ภายใน 2 ชั่วโมง หรือไม่เกิน 08.00 น. (สตาร์ทเวลา 06.00 น.) 
ระยะ Fun Run ภายใน 1.30 ชั่วโมง หรือไม่เกิน 07.35 น. (สตาร์ทเวลา 06.05 น.)
หมายเหตุ:
*คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเวลาปล่อยตัว และเวลาตัดตัวตามเหมาะสม

ค่าสมัคร (*ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ)
เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2563 (เที่ยงคืนตามเวลาประเทศไทย )

Phase 1 [ช่วงราคาพิเศษ Super Early Bird Fee]
800 บาท สำหรับระยะมาราธอน 42.195 กม.
600 บาท สำหรับระยะฮาล์ฟมาราธอน 21 กม.
400 บาท สำหรับระยะมินิมาราธอน 10.5 กม.
300 บาท สำหรับระยะFun Run 5.5 กม.
*หมายเหตุ Phase1รับสมัครทุกระยะเพียง ระยะละ 100 Slots ระบบรับสมัครจะปรับราคาขึ้นเป็น Phase 2หากจำนวนผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนดไว้

Phase 2 [ช่วงราคาพิเศษ Early Bird Fee]
1,000 บาท สำหรับระยะมาราธอน 42.195 กม. รับสมัครเพียง 200Slots
800 บาท สำหรับระยะฮาล์ฟมาราธอน 21 กม. รับสมัครเพียง 400Slots
600 บาท สำหรับระยะมินิมาราธอน 10.5 กม. รับสมัครเพียง 800Slots
400 บาท สำหรับระยะFun Run 5.5 กม. รับสมัครเพียง 800Slots
*หมายเหตุ ระบบรับสมัครจะปรับราคาขึ้นเป็น Phase 3 หากจำนวนผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนดไว้

Phase 3 [ช่วงราคาปกติ Regular Fee]
1,200 บาท สำหรับระยะมาราธอน 42.195 กม.
1,000 บาท สำหรับระยะฮาล์ฟมาราธอน 21 กม.
800 บาท สำหรับระยะมินิมาราธอน 10.5 กม.
600 บาท สำหรับระยะFun Run 5.5 กม.
*หมายเหตุ Phase3 รับสมัครทุกระยะจนกว่าจะปิดรับสมัคร

ของที่นักวิ่งจะได้รับเมื่อสมัครแข่งขันในการวิ่งประเภทต่างๆ ได้แก่

1. ประเภทมาราธอน ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร ค่าลงสมัครปกติ 1,200 บาท (ราคาพิเศษ 800และ 1,000 บาท)
นักวิ่งจะได้ เสื้อและกระเป๋า เมื่อเข้าเส้นชัยจะได้ เหรียญรางวัล และ เสื้อFinisher มีโอกาสลุ้นชิงถ้วยอันดับและถ้วยOver All รวม 29 รางวัล

2. ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร ค่าลงสมัครปกติ 1,000 บาท (ราคาพิเศษ 600และ 800 บาท)
นักวิ่งจะได้ เสื้อและกระเป๋า เมื่อเข้าเส้นชัยจะได้ เหรียญรางวัล และ เสื้อFinisher มีโอกาสลุ้นชิงถ้วยอันดับและถ้วยOver All รวม 29 รางวัล

3. ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ค่าลงสมัครปกติ 800 บาท (ราคาพิเศษ 400 และ 600 บาท)
นักวิ่งจะได้ เสื้อและกระเป๋า เมื่อเข้าเส้นชัยจะได้ เหรียญรางวัล มีโอกาสลุ้นชิงถ้วยอันดับและถ้วยOver All รวม 29 รางวัล

4. ประเภทFun Run ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร ค่าลงสมัครปกติ 600 บาท (ราคาพิเศษ 300และ 400 บาท)
นักวิ่งจะได้ เสื้อ เมื่อเข้าเส้นชัยจะได้ เหรียญรางวัล มีโอกาสลุ้นชิงถ้วยOver All รวม 2 รางวัล

5. ประเภท VIP เลือกวิ่งได้ทุกระยะ ค่าลงสมัครปกติ 2,000 บาท
นักวิ่งจะได้ เสื้อและกระเป๋า เมื่อเข้าเส้นชัยจะได้ เหรียญรางวัล และ ถ้วยที่ระลึก

ระยะ 42.195 กม.

ระยะ 21 กม.

ระยะ 10.5 กม.

ระยะ 5.5 กม.

VIP (วิ่งได้ทุกระยะ)

ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
ประเภทระยะมาราธอน ผู้ที่เข้าอันดับ1 ทั้งชายและหญิง จะได้รับถ้วยรางวัล Over All และ ผู้ที่เข้าในอันดับรองลงมา อันดับ 1-3 ของแต่ละรุ่นอายุ ได้รับถ้วยประจำการแข่งขัน
ประเภทระยะฮาล์ฟมาราธอน ผู้ที่เข้าอันดับ1 ทั้งชายและหญิง จะได้รับถ้วยรางวัล Over All และ ผู้ที่เข้าในอันดับรองลงมา อันดับ 1-3 ของแต่ละรุ่นอายุ ได้รับถ้วยประจำการแข่งขัน
ประเภทระยะมินิมาราธอน 10.5 กม. ผู้ที่เข้าอันดับ1 ทั้งชายและหญิง จะได้รับถ้วยรางวัล Over All และ ผู้ที่เข้าในอันดับรองลงมา อันดับ 1-3 ของแต่ละรุ่นอายุ ได้รับถ้วยประจำการแข่งขัน
ประเภทFun Run 5.5 กม. ผู้ที่เข้าอันดับ1 ทั้งชายและหญิง จะได้รับถ้วยรางวัล Over All และไม่มีการแข่งขันที่แบ่งตามรุ่นอายุ

เงินรางวัล (บาท)
ประเภทระยะมาราธอน  ชายและหญิง ได้รับเงินรางวัลดังนี้
Over All ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

ประเภทระยะฮาล์ฟมาราธอน ชายและหญิง ได้รับเงินรางวัลดังนี้
Over All ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

ประเภทระยะมินิมาราธอน 10.5 กม. ชายและหญิง ได้รับเงินรางวัลดังนี้
Over All ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 500 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

ประเภทFun Run 5.5 กม. ชายและหญิง ได้รับเงินรางวัลดังนี้
Over All ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

หมายเหตุ ผู้ที่รับเงินรางวัลเกิน 500 บาท จะต้องถูกหักภาษี 3% ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

เส้นทางการแข่งขัน

*คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเส้นทางวิ่งตามเหมาะสม

Organized By NaNaRun